Tagmi

Mga download para sa Computer ag Cellphone

Computer

Kag bno module ay mababaoy sa ubos it kaling pahina. Inggagamit kali sa Word program nak puyding i-download halin sa: http://www.theword.net/

Phone

Kag bno.bbl module ay mababaoy sa ubos it kaling pahina. Inggagamit kali sa MySword app nak puyding i-download halin sa Google Play store o halin sa: http://mysword.info/