Tagmi

Hesus Video

Kali kag istorya ni Hesus nak ingba-oy sa Ebanghelyo ni Lukas. Kaling video ay sa linggwahe nak Bantoanon (Asi) nak naggagamit it mga tawong nagbibisaya it Asi. Kaling video ay inhuman sa Odiongan, Romblon it katong Oktubre 2013. Kaling Video ay puyding mamuyatan hali sa website ag i-download sa iba't-ibang format.